Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsete korraldus

Sisseastumiskatsed magistriõppekavale toimuvad 27.02.2018. Täpne ajakava teatatakse kandidaatidele enne sisseastumiskatseid.

– Sisseastumiskatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes vastavad kandidaatidele esitatavatele tingimustele ja on esitanud nõutud dokumendid.
– Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel täiskoormusega õppesse kandideerijatega.
– Kandidaat peab sisseastumiskatsetele kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks majutus. Vajalik on eelregistreerumine vähemalt nädal enne katsete toimumist, kontakt: v-vbl Tanel Otsus, tanel.otsus@mil.ee.

Sisseastumiskatsed koosnevad
– vaimse võimekuse testist;
– argumenteerivast esseest (edaspidi: essee).

Vaimse võimekuse test
Test koosneb 45 ülesandest, mille täitmiseks on aega üks tund ja viis minutit.
Ülesanded on kolmest valdkonnast: sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine.
Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis.
Testi tulemus on järjestav.
Testi sooritamisel ei tohi kasuta kalkulaatorit ega muid abivahendeid.
Testi läbimise nõuete eiramisel katkestatakse testi sooritamine ja kandidaat langeb konkursist välja.

Argumenteeriv essee
Kandidaat kirjutab argumenteeriva essee, mille maht on 950–1000 sõna. Essee teema antakse teada vahetult enne katset.
Essee käigus hinnatakse kandidaadi võimet arutleda akadeemilises kirjalikus vormis etteantud ajaraamis ja teemal.
Essee kirjutamiseks on aega kuni neli tundi.
Essee kirjutatakse elektrooniliselt. Arvutid tagab kandidaatidele KVÜÕA.
Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis. Positiivne tulemus algab punktist 1. Tulemust 0 hindamiskriteeriumites ei kirjeldata.
Tulemus on järjestav.

Soovituslik kirjandus essee kirjutamiseks valmistumisel on:
Lind, W. S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Kirjastus Elmatar;
Leonhard, R. R. 2013. Manööversõja kunst. Kirjastus Hea Lugu;
Leonhard, R. R. 2007. Sõjapidamisprintsiibid infoajastul. Eesti
Entsüklopeediakirjastus.
Essee kirjutamise ajal on lubatud kasutada raamatuid jm allikmaterjale.

Sisseastumiskatsete tulemused
Paremusjärjestus kujuneb koondtulemuse põhjal.
Maksimaalselt on võimalik testist ja esseest kokku saada 90 punkti. Katsed on positiivselt läbitud kui kahe katse punktisumma kokku on vähemalt 50 punkti (edaspidi: lävend).
Kandidaatide võrdse tulemuse korral eelistatakse essees parema tulemuse saanud kandidaati.
Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukomisjoni otsust.