fbpx

Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsete korraldus

– Sisseastumiskatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes vastavad kandidaatidele esitatavatele tingimustele ja on esitanud nõutud dokumendid.
– Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel täiskoormusega õppesse kandideerijatega.
– Kandidaat peab sisseastumiskatsetele kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks majutus. Vajalik on eelregistreerumine vähemalt nädal enne katsete toimumist, kontakt: v-vbl Tanel Otsus, tanel.otsus[at]mil.ee.

Sisseastumiskatsed koosnevad
– vaimse võimekuse testist;
– argumenteerivast esseest (edaspidi: essee).

Vaimse võimekuse test
Test koosneb 45 ülesandest, mille täitmiseks on aega üks tund ja viis minutit.
Ülesanded on kolmest valdkonnast: sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine.
Hinnatakse 0 – 45 punkti süsteemis.
Testi tulemus on järjestav.
Testi sooritamisel ei tohi kasuta kalkulaatorit ega muid abivahendeid.
Testi läbimise nõuete eiramisel katkestatakse testi sooritamine ja kandidaat langeb konkursist välja.

Argumenteeriv essee

Kandidaat kirjutab argumenteeriva essee, mille maht on 950–1000 sõna. Essee teema antakse teada vahetult enne katset ning selle kirjutamiseks on aega kuni neli tundi.
Essee käigus hinnatakse kandidaadi võimet arutleda akadeemilises kirjalikus vormis etteantud ajaraamis ja teemal.
Essee kirjutatakse elektrooniliselt. Arvutid tagab kandidaatidele õppeasutus.
Hinnatakse 0–45 punkti süsteemis. Positiivseks tulemuseks loetakse kui on saadud vähemalt üks punkt igast kirjeldatud kriteeriumist. Tulemust 0 hindamiskriteeriumites ei kirjeldata.
Kriteeriumid hindamisel on:
-teksti sidusus;
-teemakäsitlus ja argumentatsioon;
-keelekasutus ja õigekiri.
Tulemus on järjestav.

Soovituslik kirjandus essee kirjutamiseks valmistumisel on:
E. Luttwak. Strateegia. Sõja ja rahu loogika. 2006. Eesti
Entsüklopeediakirjastus;
Lind, W. S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Kirjastus Elmatar;
Leonhard, R. R. 2013. Manööversõja kunst. Kirjastus Hea Lugu;
Leonhard, R. R. 2007. Sõjapidamisprintsiibid infoajastul. Eesti
Entsüklopeediakirjastus.

Essee kirjutamise ajal on lubatud kasutada raamatuid jm allikmaterjale.

Sisseastumiskatsete tulemused

Paremusjärjestus kujuneb koondtulemuse põhjal.
Maksimaalselt on võimalik testist ja esseest kokku saada 90 punkti. Katsed on positiivselt läbitud, kui kahe katse punktisumma kokku on vähemalt 46 punkti.
Kandidaatide võrdse tulemuse korral eelistatakse essees parema tulemuse saanud kandidaati.
Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukomisjoni otsust.

Sisseastumiskatsete eeskiri asub SIIN