Sisseastumiskatsed 2017. aastal

 

  1. Akadeemiline test ehk vaimse võimekuse test, mis sisaldab matemaatilise, keelelise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesanded ning üldise silmaringi küsimused
  2. Kutsesobivusvestlus, milles hinnatakse kandidaati 0–100 punkti süsteemis (vestlusel 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja).

Kaitseväeteenistusse astumiseks tuleb läbida üldfüüsiline test.

Testi ei pea sooritama tegevteenistuses olevad kaitseväelased ja need, kellel viimasest testist möödas vähem kui 180 päeva.

  • test on lävendipõhine ja järjestav;
  • hinnatakse 300 punkti süsteemis;
  • väikseim positiivne tulemus on 60 punkti igalt alalt, kokku 180 punkti.

Ajateenistust läbimata aga vastu võetud kandidaadid immatrikuleeritakse õppeasutustesse 2018/2019. õppeaastal pärast ajateenistuse läbimist.

Kandidaat peab sisseastumiskatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel majutus.

Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuse kodulehel.

Vaidluste lahendamine

Sisseastumiskatsete tulemustega mittenõustumisel võib kandidaat esitada vastuvõtukomisjoni esimehe nimele põhjendatud kirjaliku avalduse, taotledes tulemuste läbivaatamist seitsme tööpäeva jooksul pärast nende teatavakstegemist. Vastuvõtukomisjon võtab vaidlustatud küsimuses vastu otsuse seitsme tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist ning teavitab oma otsusest avalduse esitajat kirjalikult.