fbpx

Külalisõppurile

Külalisõppur on mõne teise kõrgkooli üliõpilane või kaadrikaitseväelane, kes õpib õppeasutuses, kuid ei ole vastu võetud õppekavale. Kutseõppes õppivaks külalisõppuriks saab olla ainult kaadrikaitseväelane. Külalisõppur ei ole õppeasutuse üliõpilane rakenduskõrgkooli või õpilane kutseõppeasutuse seaduse tähenduses.

Külalisõppuritega seonduvat reguleerib KVÜÕA õppekorralduseeskiri.

Külalisõppuri staatusega luuakse võimalused õpiväljundite paindlikuks omandamiseks erinevate kõrgkoolide üliõpilastele ning kaitseväelastele, kes saavad nõnda end erialaselt täiendada. Kaitseväelastest külalisõppuritel on läbitud õppeaineid või mooduleid võimalik hiljem kasutada näiteks eksternõppes.

Külalisõppuri õigused ja kohustused

Külalisõppuril on õigus taotleda valitud õppeainete läbimist õppeasutuses kutse- või kõrgharidusõppe õppekavade järgi kuni 35 EAP ulatuses.

Külalisõppuril on õigus osaleda õppetöös ning sooritada eksameid ja arvestusi avalduses märgitud õppeainetes samadel tingimustel õppeasutuse teiste õppuritega. Samal ajal on tal kohustus täita õppeasutuse õppuritele kehtestatud nõudeid, sh sooritada eksam/või arvestus avalduses märgitud õppeainetes.

Külalisõppurina õppimine on kaitseväelaste jaoks tasuta.

Kuidas taotleda

Külalisõppuri staatuse saamiseks esitab kandidaat õppeosakonna ülemale avalduse, millel on märgitud kuulatavad ained koos õppeajaga.

Külalisõppuri õppima lubamise otsustab õppeosakonna ülem.

Õppeasutusel on õigus kehtestada iga õppeaine jaoks külalisõppurite piirarv (fikseeritakse ainekavas).

Eksamite/arvestuste sooritamise järgsed dokumendid

Õppe lõppedes väljastatakse positiivselt eksami/arvestuse sooritanud külalisõppurile tõend. Tõendi väljastab planeerimisosakond.

Õppeasutusel on õigus katkestada külalisõppuri õpingud, kui ta ei ole täitnud õppeasutuse õppuritele kehtestatud nõudeid.

Kontakt

Külalisõppuri staatuse omandamise ja võimaluste kohta Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes saab täpsemat informatsiooni KVÜÕA õppeosakonna planeerimisjaoskonnast telefonil 717 6131.