fbpx

Kolonelleitnant Mati Tikerpuu: sõjakooli lõpetajat ootab kindel töökoht kaitseväes

Kolonelleitnant Tikerpuu sõnul peab sõjakooli kadett olema suuteline kohanema erinevates olukordades.

Kolonelleitnant Tikerpuu sõnul peab sõjakooli kadett olema suuteline kohanema erinevates olukordades.

Oled mõelnud kuidas saada ohvitseriks? Kadettide õpingutest ja igapäevaelust annab ülevaate Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

Milline inimene peaks tulema õppima sõjakooli?
Sõjakooli peaks õppima tulema mitmekülgne ja meeskonnatööks sobiv inimene. Heaks sõjaväeliseks juhiks saamine eeldab kindlat tahet ja pidevat tööd iseendaga, sest sõjaväeline juht on kui Eesti riik – ta ei saa kunagi lõplikult valmis. Sõjakooli õppur peab olema suuteline kohanema erinevates olukordades ning näitama oma võimeid nii akadeemilises keskkonnas, nagu matemaatika, võõrkeeled ja ajalugu kui ka „rohelises“ keskkonnas, milleks on taktikaõpe ja laskmised.

Milles on sõjakooli lõpetav kadett kvalifitseeritud ja mis on need aspektid, mille osas võib noor ohvitser kätt vastu rinda lüüa ja öelda, et „mina oskan seda teha!“?
Sõjakooli lõpetaja erineb humanitaareriala lõpetanust juba selle poolest, et meil on igale lõpetajale garanteeritud kindel töökoht kaitseväes. Ma usun, et meie lõpetaja võib julgelt käega vastu rinda lüüa ja öelda, et ta oskab juhtida inimesi ja langetada kiireid otsuseid väga erinevates keerulistes olukordades.

Millised on sõjakooli erialad?
Esimene jagunemine on väeliigiti, kas maavägi, merevägi või õhuvägi. Järgmine valik on väeliikide siseselt. Õhuväes on erialadeks lennuväljaohvitser, õhuoperatsioonide ohvitser ja õhuseireohvitser. Mereväes saab õppida mereväetaktika ja mereväetehnika eriala. Maaväes omandada jalaväe, pioneeri, suurtükiväe, õhutõrje, side ja logistika eriala.

Kui maaväe õppesuuna lõpetanu alustab suure tõenäosusega teenistust mõnes väeosas rühmaülemana, siis mis saatus võib oodata mereväe kadette?
Mereväekursuse lõpetajad lähevad teenima laevadele kas relvastus- või navigatsiooniohvitseridena.

Aga õhuväe omasid?
Laias laastus jagunevad õhuväe ohvitseride töökohad Õhuseiredivisjoni ja Lennubaasi vahel kaheks. Esimeseks töökohaks saab vastavalt siis näiteks radarpostidele vahetuste ülem või näiteks väljaõppekeskusesse instruktor.

Milliseid õppeaineid läbivad kadetid lisaks taktikalistele?
Nende aastatega, mis kadett veedab sõjakoolis, valmistatakse ta ette võimalikult laiapõhjaliselt. Et maailm on pidevas muutumises ja otsuseid tuleb langetada väga madalatel tasanditel, siis valmistame ette inimesi keerulisteks ülesanneteks. Nende alla kuuluvad rühmasuuruse allüksuse juhtimine erinevates taktikalistes olukordades, inimpsühholoogia ja täiskasvanute pedagoogika.
Lisaks läbitakse ka filosoofilisemaid aineid, nagu sõjakunsti ajalugu, milles on meie kool eriala spetsiifikast lähtuvalt teistest kõrgkoolidest taseme võrra kõrgem. Samuti käivad meie koolis õppejõud teistest koolidest ja kadetid saavad läbida näiteks rahvusvaheliste suhete ja andmeanalüüsi alaseid õppeaineid.

Kas Kõrgema Sõjakooli lõpetajad on oma teenistusega rahul?
Eelmisel sügisel vilistlaste seas läbi viidud küsitlus näitas, et tervelt 82 protsenti meie lõpetajatest on rahul saadud tööga ja väljakutsetega.

Mis moodi kadett elab? Milline on see rutiin ja distsipliin, mida ta järgima peab ja kui palju on vaba aega?
Kadeti elu sõltub suuresti sellest, mitmendal aastal ta sõjakoolis õpib. Esimese õppeaasta esimene semester on kõige pingelisem, sest siis on nende iseseisvus piiratud. Näiteks tuleb käia õhtustel loendustel ja hommikuvõimlemisel. Teisest semestrist on kadettide elu on vabam.
Me soovime kasvatada kadettidest iseseisvaid ohvitsere. Anname neile kätte ülesande, ressursid, kehtestame piirangud ja siis peab kadett ise vaatama, millal ning kui palju ta mingi õppeaine või ülesande täitmiseks panustab. Vaba aja olemasolu sõltub kadeti enda võimekusest.

Mis tähendab „üliõpilaselu“ Kõrgemas Sõjakoolis?
Kui sa võtad tsiviilülikooli tudengite vabameelsuse ja loovuse ning suunad seda sõjaväeliselt siis on tulemus raskesti kirjeldatav – seda peab kogema. Hea näide on eelmise aasta tudengite suvepäevadelt, kui meie umbes 50 kadetti võitles teiste ülikoolide kuni 600 liikmeliste võistkondadega ja saavutades sealjuures üldarvestuses neljanda koha!
Kadettide õppetöövälise tegevuse eest vastutavad suures osas teise õppeaasta kadetid. Nende korraldada on mälumänguõhtud, spordivõistlused, tutvumisõhtud teiste korporatsioonide ja ülikoolide tudengitega.

Kui iseloomustada ühe kadeti elu kõrgemas sõjakoolis kolme lausega, siis kuidas need kõlaks?
Omaenda uute võimete ja piiride avastamine. Erinevaid raskusi ületades saavutatav suur rahuldustunne. Tulevaste võitluskaaslastega saavutatav sisemine side, mis jääb kestma aastakümneteks.

Millised on kadeti sotsiaalsed garantiid? Kas saab näiteks hambaid tasuta ravida?
Kadetile rakenduvad kõik tegevväelasele ettenähtud sotsiaalsed garantiid. Sõjakoolis õppimine on tasuta. Kaitsevägi annab õppimise ajal tasuta ühiselamukoha, vajaliku riietuse ja varustuse ning igakuise sissetuleku. Meil on oma meditsiinikeskus, kus saab ka näiteks tasuta hambaid ravida.

Mathis Bogens

(Artikkel ilmus 1. aprillil 2013 Sõdurilehes)