fbpx

Mehest saab ülem

Kadett Priit Värno kaasõppuritega õppustel.

Sõjaväelane peab tundma soovi pühenduda riigikaitsele. Riik ja kool saavad anda kvaliteetsed teadmised ja oskused ning head sotsiaalsed garantiid.

Kõrgemasse Sõjakooli astumise ot­suse tegin ma juba enne ajateenistusse minekut. Õpingud sõja­koolis algasid kuuenädalase ühtlustamiskursusega maastikul. Nagu nimigi ütleb, ühtlustatakse selle kursuse käigus kadettide teadmisi. Põhimõtteliselt on tegemist jao kursusega, õpitakse või korratakse üle mitmesugused relvad, õpitakse jao takti­kat ja tegevust eri lahinguliikides.

Humanitaariast suurtükkideni

Ühtlustamiskursusele järgneb akadeemi­line plokk, kus õpitakse reaal- ja huma­nitaaraineid, nagu matemaatika, sõjaaja­lugu ja teadustöö alused. Sellele järgneb taas sõjaline plokk: algab rühmakursus, mille käigus omandatakse kõik rühmaüle­male vajalikud oskused – kuidas teosta­da rühma patrulle, rünnakut, kaitset, vii­vitust, hajutatud lahingutegevust ja linnalahingut.

Enne järgmist sõjalist plokki täienda­takse teadmisi sõjaajaloost, õpitakse ing­lise keelt ja kujutatakse kursusetööd. Saa­dakse juurde ka teadmisi psühholoogiast ja pedagoogikast. Väga vajalik on instruk­tori kursus, on ju rühmaülema põhiline töö tundide andmine.

Kompaniiülema kursusel teeme kaardiharjutusi, lahendame TOMe (taktikali­se olukorra mäng), maastikul teeme vä­hendatud koosseisuga taktikalisi harjutusi ja juhime simulatsioonikeskuses virtuaalseid kompaniisid virtuaalse vas­tase vastu. Pärast seda tulevad erialakursused. Igal aastal on võimalik valida mitmesugu­seid erialasid – nt jalavägi, pioneer, õhu­tõrje, side, logistika ja suurtükivägi.

Pärast erialakursust tuleb pataljonikursus, seejärel kujutame diplomitööd ja saabki kool lõpetatud.

Professionaalide juhtimine

Instruktorikursus on see, mille kohta võivad kõik kadetid öelda, et see on ras­ke kursus. Seal on vaja väga palju ette valmistada, tunde on vaid 10 protsenti, ning 90 protsenti tunniandmisest on et­tevalmistus. Tähtis on võtete tundmine – kui­das teha nii, et kõik õppurid näeksid, kuuleksid ja aru saaksid; et nad ei oleks üksteisel jalus; kuidas klassi üles ehita­da ja õppureid seal liigutada. Kui nad need nipid selgeks saavad, siis on pal­ju lihtsam.

Linnalahing on selline hea kursus, mis teeb mehest ülema ja allüksuse juhi. Kui sa oskad hoonestatud alal üksust juh­tida, siis sa oskad seda teha igal pool. Meie linnalahingu kursusel tehti koos­tööd scouts’idega, nemad mängisid rea­koosseisu ja meie nende ülemaid. Hea oli juhtida professionaalset üksust.

Suur ühtekuuluvustunne

Kursuse sees valitseb meeldiv õhkkond ja meil on väga suur ühtekuuluvustun­ne. Hea on oma kursusekaaslastega koos järgmiseks tunniks valmistuda või siis nä­dalavahetusel Tartu linna ööellu sukeldu­da, vennaskond terveks eluks. Pärast mõne kursuse või harjutuse edukat lõpetamist tekib kõhe selline hea tunne, et olen jälle midagi uut omanda­nud ja targemaks saanud.

Sotsiaalsed garantiid muutuvad ka järjest paremaks. Ühiselamu on heas korras, elamistingimused on head, spor­timisvõimalused samuti. Meil on oma jõusaal, korv- ja võrkpallisaal, jalgpalli­väljak ja matisaal võitluskunstidega te­gelemiseks.

Pühendunud inimestele

Siia kooli peaks tulema pühendunud inimene. Niisugune inimene, kellel on kutsumus ja tahe panustada riigikait­sesse – selliseid mehi ja naisi on mei­le vaja. Kui aktiivsel kaitseliitlasel tekib tahe oma oskusi arendada ja kvalifikatsiooni parandada, on ta siia kooli väga ooda­tud. Kui ta tunneb, et kaitseväelase elu on meeltmööda ja ta tahab saada oma ala professionaaliks, siis on sõjakool tema jaoks õige kõht. Karjääri saab jätkata nii Kaitseliidus kui Kaitseväes.

Priit Värno

(Lugu ilmus 28. mail 2008 Eesti Ekspressi Koolilehes)