Kandideerimine ja dokumendid

Avaldatud: 21.03.2011

Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu.

Rakenduskõrgharidusõppe kandidaatidele esitatavad nõuded (2017. aastaks):

  1. Põhikursusel õppimise eelduseks on tegevteenistus või tegevteenistusse asumine Kaitseväes.
  2. Kandidaat on tegevteenistuses Kaitseväes või vastab tegevteenistusse võtmise tingimustele vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §83 lg 1 punktides 1-3 ja 5-8 nimetatud nõuetele (sh mereväe põhikursuse õppekavale kandideerimisel kõlblikkus tegevteenistuseks laevapere liikmena).
  3. Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.
  4. Eesti keele oskus B2 keeleoskustasemel*.
  5. Läbitud ajateenistus (sisseastumiskatsed saab sooritada enne ajateenistuse läbimist). Juhul kui tegevväelastest kandidaat pole läbinud ajateenistust, hindab tema sõjaväelist ettevalmistust ja täidetud teenistusülesandeid vastuvõtukomisjon ning langetab iga kandidaadi kohta eraldi otsuse.

* Võõrkeelse (nt vene) õppekeelega kooli lõpetanutel peab olema sooritatud eesti keele riigieksam või olemas eesti keele B2-taseme tunnistus. Eesti keeles keskhariduse omandanutele täiendavaid nõudeid ei ole.

Esitatavad dokumendid:

  1. keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui riiklikes registrites puuduvad vajalikud andmed.

SAISi kasutamise juhend

Rakenduskõrghariduse õppekavale kandideerijad määravad sisseastumisdokumentide esitamisel oma eelistused maa-, õhu- või mereväe õppekavale õppima asumiseks.

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile märtsiks 2017. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-posti teel (sojakool[at]mil.ee) Rohkem infot VÕTA-st.

Eksternõppesse kandideerimiseks saab dokumente esitada ajavahemikul 19. juuni – 2. juuli 2017 isiklikult õppeasutustesse, posti teel aadressil Riia 12, 51013 Tartu või e-postiga (haridust tõendavate dokumentide koopiad ning digitaalselt allkirjastatud avaldus õppima asumiseks) aadressil sojakool[at]mil.ee

Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel täiskoormusega õppesse kandideerijatega.